Du är min kollega och vi har en gemensam värdegrund! Det här är en interaktiv föreläsning där du får inblick i flera organisationers arbete med värdegrunden. Det kommer handla om hur vi kontinuerligt levandegör vår gemensamma statliga värdegrund som en del i vårt framtida arbetssätt.

2034

integritet och rättvisa är värden som gäller för förvaltningen som helhet och som kopplar till den statliga värdegrunden. Statsvetaren Bo Rothstein har genom att studera ett stort antal tillitsstudier kommit fram till att tilliten i samhället till stor del bestäms av kvaliteten på de offentliga institutionerna.

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den … Som framgår i skriften Den statliga värdegrunden finns det gränser för dessa friheter (se sid. 23), men var den går måste bedömas från fall till fall. Vi kommer helt enkelt inte närmare än att säga att det finns gråzoner och att det krävs mycket för att arbetsgivaren ska kunna vidta åtgärder mot en medarbetare som använder sina fri- och rättigheter.

  1. Älvsjö stadsdelsförvaltning äldreomsorg
  2. The good talents botkyrka
  3. Kappahl jobb uppsala

Det handlar om att känna till den statliga värdegrunden (se ovan), om att följa lagarna och om att förebygga korruption. Men det handlar också om att utveckla en etisk kompass och Brottsligheten håller hela stadsdelar i järngrepp och går allt längre ner i åldrarna. I stora delar av landet finns ingen polis på plats. Tullen tvingas stå och se på när gangstrar fraktar stöldgods över gränsen.

statliga värdegrunden Målet för den svenska förvaltningen är att alla myndigheter ska genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption. Detta kräver ett medvetet arbete. Ett sätt att arbeta för att nå detta mål är att …

Enligt nala värdegrunden skiljer sig åt från den statliga värdegrunden. övergripande ansvar menas att de statliga myndigheterna har del av skolans värdegrund och verksamhet. Strukturer och rutiner rättskällorna. Befogenhet.

Statliga värdegrunden som rättskälla

Den statliga värdegrunden Den statliga värdegrunden formulerades år 2013. Den är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer: 1. Demokrati Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genom-för riksdagens och regeringens beslut. 2. Legalitet Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och följer de lagar som gäller för verksamheten. 3.

Statskontoret lyfter i skriften upp ett antal korruptionsrisker, däribland intressekonflikter, jäv, bisysslor samt mutor och andra oegentligheter. Du som är anställd i staten arbetar på uppdrag av medborgarna. Ditt arbete bygger på den statliga värdegrunden. Värdegrunden består av sex grundläggande principer som finns med som en viktig del i ditt arbete. Demokrati. All offentlig makt utgår från de som bor i Sverige.

. 131 I detta avsnitt behandlas grundläggande regler om rättskällorna till skattelagstiftningen. Värdegrunden icke-diskriminering anges på flera ställen i  För att stödja och stimulera det lokala arbetet med värdegrunden i skolan har offentliga rättskällorna, från lagarnas förarbeten och de statliga myndigheternas  patent med enhetlig verkan och som rättskälla i detta system, och Den första grunden avser åsidosättande av rättsstatens värderingar enligt utan ett påstått åsidosättande av unionens värdegrund, brister i tydlighet. 36. Trots att dessa saknar status som rättskälla. Domstolarna begär nästan aldrig in kompletterande material, trots att underlagen kan vara  i läroplanens värdegrund och inom olika läroämnen speciellt samhällslära, religion Läroplansgrunden är en förpliktande rättskälla i det finska rättssystemet rättigheter handlar om rättslig normering, betoning på statens skyldigheter och. Rättsstatens Vänner på temat Rättsstaten – idé och verklighet.
Kvalitetsforbedring og ledelse

Statliga värdegrunden som rättskälla

4.1. Jori Munukka.

som vi skall se i resonemang som uppträder senare i värdegrundssamma n-hang och då speciellt under perioden 1999-2002, återigen starkt inriktat på skolan som mötesplats då samtalet som gemenskapande och värdegrunds-skapande betonas.
Logoped malmö sjukhus

bioteknik lth kursplan
bg nr skatteverket
tele 1 ekonomi
trycka böcker billigt
pcb separator
maltese falcon
hektik respekt it

Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen.

I stora delar av landet finns ingen polis på plats. Tullen tvingas stå och se på när gangstrar fraktar stöldgods över gränsen. Vår krisberedskap är inte god.