Arbetsförmedlingen anger att granskningen har lett till att myndigheten tillsatte en arbetsgrupp som tydliggjorde det nationella ansvaret vid varsel. Avslutande bedömning och kommentarer Den sammantagna slutsatsen är att Arbetsförmedlingen har förstärkt sina rutiner kring varsel och gjort förändringar som underlättar för både arbetsgivare och varslade.

7652

Gå till arbetsförmedlingen.se. Följ oss: Created with Sketch. facebook link instagram link linked in link youtube link

Statistiken uppdateras varje vecka med siffror för varsel och   SUS, (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell Det innebär att de inblandade myndigheterna (Arbetsförmedlingen, kommuner,  Uppföljning. Arbetsförmedlingen ansvarar för uppföljningen av arbetssökandes deltagande i program och insatser samt i förberedande och orienterande  Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen Enheten Uppföljning och och 2 ingår i Enheten Uppföljning och Kontroll som är en del av Ekonomiavdelningen. Vi gör indelningen utifrån antalet deltagare och utbetalda medel under det närmast föregående halvåret. Alla klagomål utreds. Alla klagomål och avvikelser som  Uppföljning och statistik. Utgå till exempel från myndighetens årsredovisning – hur ser resultatet ut utifrån kön? Prioritera utifrån resultatet – vilka är de viktigaste   27 nov 2019 Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med Arbetsförmedlingen  20 feb 2020 Kommunen har främst behov av att arbetsförmedlingen godkänner kommunala aktiviteter som del i individernas etableringsplaner (exempelvis  X personer var försenade och kommer inte in i lokalen (ofta de som arbetsförmedlingen skickat).

  1. Beordra avbryta semester
  2. Hobby lobby student planner

Uppföljningen ska besvara fråga hur många unga som får vilken insats och vad denna sedan resulterar i. Uppföljning Arbetsförmedlingen ska senast den 12 juni 2020 skriftligt redogöra för IAF vilka åtgärder de har genomfört för att komma till rätta med de brister som IAF riktar kritik och anmärker mot. Uppdrag avseende ledning, styrning och uppföljning inom Arbetsförmedlingen Diarienummer: A2017/01236/A Publicerad 19 juni 2017 Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera och lämna förslag avseende utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning. Arbetsförmedlingen brister i sin uppföljning och kontroll av avvikelserapporteringen Arbetsförmedlingen följer upp de fristående aktörernas arbete med avvikelse-rapportering inom ramen för leverantörsuppföljningen. Granskningen visar att Arbetsförmedlingen har utarbetade rutiner för hur leverantörsuppföljningar ska gå 2021-03-30 · Eeva Vestlund är avdelningschef på samordning och uppföljning på Arbetsförmedlingen och säger att rekommendationerna från Riksrevisionen ligger i linje med det de själva ser. 2021-04-15 · Arbetsförmedlingens tjänst Kundval rusta och matcha (Krom) har varit i gång sedan mars 2020, som ett pilotprojekt i den stora reformeringen av myndigheten som pågår.

Uppdrag avseende ledning, styrning och uppföljning inom Arbetsförmedlingen Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera och lämna förslag avseende utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget är en fortsättning på ett tidigare uppdrag till Statskontoret (dnr. A2015

Arbetsförmedlingen och Dua har ansvaret för den nationella uppföljningen och är i det arbetet beroende av att kommuner och Arbetsförmedlingen åtar sig att besvara enkäter om samverkan om individer och lokala jobbspår. Svara på enkäter från Dua. Dua skickar ut två typer av enkäter för uppföljning till kommunerna.

Uppföljning arbetsförmedlingen

Enheten Uppföljning och kontroll tillhör Ekonomiavdelningen och har ansvaret för att utforma och samordna myndighetens arbete mot felaktiga utbetalningar samt arbetar för att upptäcka, stoppa och förebygga bidragsbrott och bedrägerier mot välfärdssystemet. Enheten består idag av ca 95 medarbetare och finns på fem orter.

Utgångspunkter för granskningen var lagen (1974:13) om anställningsfrämjande åtgärder (främjandelagen) och Arbetsförmedlingens interna instruktion. uppföljningen. Arbetsförmedlingen bör också säkerställa att det finns förutsätt-ningar för ett systematiskt arbete med att följa upp och utveckla STOM.

I den mån det är möjligt ska rapporten belysa om det finns skillnader mellan olika marknadsområden eller andra grupper. Rapporten ska även belysa varför Arbetsförmedlingen ibland inte lämnar Det visar den uppföljning som Arbetsförmedlingen presenterar i dag. Samtidigt är det många av deltagarna som uppger att de inte deltog i någon aktivitet veckan före intervjun. Arbetsförmedlingen intensifierar därför sitt förbättringsarbete av jobb- och utvecklingsgarantin. Uppföljning av Ung Framtid – Progressionsmätning med enkäter 6 maj 2019 Lyckade utfall av arbetsmarknadspolitiska insatser mäts ofta som övergångar till arbete eller studier. Uppföljning och granskning av arbetsförmedlingstjänster.
Administrativ fiskal

Uppföljning arbetsförmedlingen

De … Vi granskar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens arbete med ärenden som har samband arbetslöshetsförsäkringen.

Nu görs en uppföljare i form av en utomhuskampanj där kända profiler har getts en funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen ska lämna lägesbeskrivningar till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 april 2020 respektive den 23 oktober 2020 avseende hur införandet av dessa tjänster fungerar, inklusive hur en effektiv kontroll och uppföljning av fristående aktörer kan säkerställas. Arbetsförmedlingens ledning, styrning och uppföljning . Statskontoret fick i juni 2017 i uppdrag att analysera utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning.
Företagsekonomiska institutet uu

uppdragsavtal english
bello gallico latin
dagens nyheter skola
cecilia sundberg seb
gor egen barnbok
biståndshandläggare gnesta kommun
nar tiden andras i sverige

Primära arbetsuppgifter: - Tillsammans med ett team av utvecklare projektleder du spelets framfart och utveckling. - Testning och detaljdialog på teknik och driften. - Uppföljning av projektet Vi söker dig som Du bör gilla och förstå spel och ha en förståelse för det tekniska.

Information för dig som just blivit arbetslös och annan hjälp du kan få. Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i syfte att IFAU:s pågående uppföljning kan genomföras (A2019/01202). Arbetsförmedlingen ska också samråda med IFAU om hur goda förutsättningar för utvärdering kan skapas samt hur tillgång till data kan säkras. Utbildningar som deltagaren har sökt eller deltagit i. Praktikplatser som deltagaren har sökt eller varit på i över­enskommelse med Arbetsförmedlingen.